Grote Steenweg 467, Berchem, België +32 (0) 3 366 34 10

Garantie en ruilen

Strings & Things  Garantie en ruilen

1 Goederen kunnen binnen acht (8) dagen na factuurdatum worden geruild, mits de verzegeling van de verpakking niet is verbroken, beschadigd, en/of opnieuw dichtgeplakt. De koper is ervan op de hoogte dat hair extensions vallen onder de groep cosmetica en in dat kader om redenen van hygiëne niet worden geaccepteerd om te worden geruild door Seiseta hair extensions als de verpakking verbroken, beschadigd en/of opnieuw dichtgeplakt is.

 

2 Seiseta hair extensions geeft in geen enkel geval geld terug, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3 (Verzend)kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen, zijn voor rekening van de koper.

 

4 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleur en/of textuur van de producten, voor zover acceptabel, is geen gegronde reden voor retourneren. Indien dit niet het geval is, dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Seiseta hair extensions onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Seiseta hair extensions zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken, indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Seiseta hair extensions terzake van enig gebrek.

 

5 Seiseta hair extensions kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

 

6 Seiseta hair extensions behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

 

7 Seiseta hair extensions ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen.

 

8 Een retour zending wordt pas omgeruild, wanneer deze door Seiseta hair extensions ontvangen en goedgekeurd is.

 

9 Klachten over kwaliteit dienen binnen dertig (14) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Seiseta hair extensions terzake van enig gebrek.

 

10 Seiseta hair extensions neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

 

11 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Seiseta hair extensions welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

 

12 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hair extensions binnen dertig dagen (14) na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling. Losse extensions of halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.

 

13 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er onmiddellijk contact met Seiseta hair extensions te worden opgenomen.

 

14 Het chemisch behandelen (onder andere permanenten en kleuren) van het haar is voor het eigen risico van de koper. Producten die chemisch behandeld zijn, komen niet in aanmerking voor klachtbehandeling.

 

15 Producten die niet conform de regels van gebruik en onderhoud zijn gebruikt, komen niet in aanmerking voor klachtbehandeling.

 

16 Seiseta hair extensions geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.

 

17 Seiseta hair extensions geeft geen garantie op een bevestigingssysteem dat niet als prettig wordt ervaren door de klant.

 

18 Seiseta hair extensions geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten.

Alle producten/hair extensions dienen verzorgd te worden met de producten van Silk- System Professional om in aanmerking te komen voor garantie.

 

19 Stress, medicijngebruik en zwangerschap kunnen het uitvallen van hair extensions tot gevolg hebben. Wij raden het gebruik van hair extensions af, indien één dezer zaken voor u van toepassing is. Het dragen van hair extensions is dan op risico van de klant.

 

20 Seiseta hair extensions is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

 

21 Retour zending geeft geen garantie op vergoeding.

 

22 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden.

 

23 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

 

24 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels: Verstuur een e-mail naar info@eurosocap.be onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

 

25 Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper, tenzij er door Seiseta hair extensions een onjuiste levering is gedaan.

 

26 Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de koper.

 

27 Seiseta hair extensions is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of vertraging van een retourzending.

 

28 Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Seiseta hair extensions geaccepteerd.

 

29 De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

 

30 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer alle betalingen door de koper aan Seiseta hair extensions zijn voldaan.

 

31 De koper dient Seiseta hair extensions te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Seiseta hair extensions jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Seiseta hair extensions geleverde zaken.